Regulamin Konkursu Karty pod Choinkę

Organizatorem konkursu MUTO Agata Waligórska, Poznań 61-608 ul. Błażeja 15a/2

Kontakt z organizatorem konkursu możliwy jest pod adresem e-mail: sklep@jupitajnia.pl

§ 1

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:
 • członkiem najbliższej rodziny organizatora,
 • pracownikiem organizatora,
 • związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem.
  • wstępnych,
  • zstępnych,
  • rodzeństwo,
  • małżonka,
  • osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

  § 2

  Czas i miejsce trwania konkursu

  1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie.
  1. Konkurs trwa 1-5.12.2020

  § 3

  Zadanie konkursowe

  1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy odpowiedzieć na pytanie dla kogo i dlaczego chcesz przekazać karty pod choinkę w poście konkursowym na facebook.com/jupitajnia

   § 4

   Oświadczenia uczestnika

   1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją odpowiedź konkursową do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin.
   1. Zgłaszając odpowiedź do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie treści odpowiedzi konkursowej w Internecie.
   1. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

   § 5

   Wybór zwycięzcy

   1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizator (komisja skłądająca się z Agata Waligórsk, Anna Bojko, Joanna Wiśniewska) wybierze dwie (słownie: jedną) odpowiedzi, kierując się następującymi kryteriami: kreatywnością i jakością.
   1. Autorzy wybranych opinii przez organizatora są zwycięzcami konkursu.
   1. Wybór zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości na facebook.com/jupitajnia 6.12.2020.

   § 6

   Nagroda

   1. Zwycięzca 1 miejsca otrzyma egzemlarz kart Jupitajnia FRIENDS oraz rabat 50% na pozostałe karty; zwycięzca 2 miejsca: rabat 50% na wybrany produkt fizyczny lub elektroniczny Jupitajni
   1. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.
   1. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą. W związku z tym, zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w celu przekazania mu adresu do wysyłki nagrody. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem w celu przekazania adresu do wysyłki nagrody, nagroda zostaje do dyspozycji organizatora.

   § 7

   Dane osobowe

   1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest jego organizator.
   1. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
   • przeprowadzenie konkursu obejmujące działania takie jak gromadzenie prac konkursowych, ocena prac konkursowych, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników, przekazanie nagród, przeprowadzanie postępowania reklamacyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • wywiązanie się z obowiązków nałożonych na organizatora konkursu jako płatnika podatku dochodowego od nagród w konkursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   • ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń związanych z udziałem w konkursie, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
    1. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu, a po tym terminie zostaną usunięte, chyba że w tym czasie uczestnik złoży reklamację. W takiej sytuacji dane uczestnika będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego jak również po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celu udokumentowania przebiegu postępowania reklamacyjnego.
    1. Dane zwycięzców konkursu, z uwagi na fakt ich przechowywania w ramach dokumentacji księgowej, będą przechowywane przez czas, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywać dokumentację księgową.
    1. Uczestnikom konkursu przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych:
    • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
    • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
    • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
    • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
    • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     § 8

     Postanowienia końcowe

     1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym http://jupitajnia.pl/strona/regulamin-konkurs-swieta
     1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.
     1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres sklep@jupitajnia.pl, w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 14 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
     do góry
     Sklep jest w trybie podglądu
     Pokaż pełną wersję strony
     Sklep internetowy Shoplo.pl